Bezpečnosť elektrických zariadení

  • Bezpečnosť el. zriadení je schopnosť elektrického zariadenia neohrozovať ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetok a okolité prostredie za stanovených podmienok prevádzky elektrickým prúdom alebo napätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriky.
  • Revízie el. zariadení sú činnosťou vykonávanou na elektrickom zariadení, pri ktorej sa prehiadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav el. zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Súčasťou revízie je vypracovaním správy o revízii.
  • Východisková revízia je revízia vykonávaná na novom alebo rekonštruovanom el. zariadení pred jeho uvedením do prevádzky.
  • Pravidelná revízia je revízia už prevádzkovaných elektrických zariadení vykonávaná pravidelne v stanovených lehotách.
  • Správa o revízii je písomný doklad o výsledku revízie z ktorého je zrejmý stav revidovaného el. zariadenia z hľadiska bezpečnosti v dobe vykonávania revízie.

Predchádzanie úrazom a závadám

Revízie spravidla odhalia možné príčiny úrazu alebo poškodenia spotrebiča skorej, ako k nemu dôjde.

Poistné plnenie

Poistné plnenie môže byť (a väčšinou býva) pri nedodržaní zákonných povinností poisťouňou krátené. Revízia elektrických spotrebičov je zákonnou povinnosťou.

Úspora peňazí

Investície do revízií nie sú vyhodené peniaze. Revízia môže odhaliť závadu zariadenia, ktorá môže spôsobiť úraz alebo poškodiť toto zariadenie. Cena revízie je zlomkom toho, čo potom zaplatíme za opravu alebo poškodenie.

Bezpečnosť

S úrazom pracovníka alebo požiarom môže firma tiež zaniknúť. Málokto si to pripustí, ale je to tak. Prevencia rizika podobných udalostí sa výrazne znižuje.

Ochrana pri inšpekcii

Inšpektorát práce kontroluje túto oblasť pomerne často. Pokuta za nedodržanie býva vysoká. Riadne prevedená revízia Vás pred ňou chráni (pozor na kvalifikáciu - revízie elektrických zariadení, spotrebičov môžu prevádze jedine elektrotechnici - špecialisti.

Certifikácia podľa ISO

Riadne prevedenie revízie spotrebičov je jedným zo základných požiadavkou pri certifikácii podľa ISO.